Saksliste Årsmøte 2014

Sakliste for årsmøte 2014 i Mosjøen klatreklubb

 • Godkjenne de stemmeberettigede.
 • Godkjenne innkalling og saksliste.
 • Godkjenne protokoll fra forrige årsmøte
 • Valg av ordstyrer, sekretær/referent, samt to personer som skal underskrive protokollen
 • Behandle klubbens årsmelding
 • Behandle klubbens regnskap
 • Behandle innkommende forslag og saker
 • Fastsette medlemskontingent.
 • Vedta klubbens budsjett.
 • Valg av verv, følgende verv er oppe for valg: Kasserer, 2 styremedlemmer, 2 varamedlemmer.
 • Fastsette en valgkomite for neste årsmøte
 • Evt.