Vedtekter

Vedtekter Mosjøen Klatreklubb

Vedtekter / Statutter for Mosjøen Klatreklubb

8665 MOSJØEN

http://www.klatreklubb.com

 

Vedtatt av årsmøte, 09.11.1998.
 §1.  Formål

Mosjøen klatreklubbs formål er å fremme klatresportens interesser samt legge til rette forholdene for fjeIl- og sportsklatring i Vefsn området.

 

§2.  Organisasjon

Mosjøen klatreklubb ble stiftet den 09.10.1998. Mosjøen klatreklubb er medlem av Norges idrettsforbund gjennom Nordland idrettskrets. Mosjøen klatreklubb er også medlem av særforbundet Norges klatreforbund.

 

§3.  Medlemskap

Alle som aksepterer Mosjøen klatreklubbs lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. En søker kan ikke bli tatt opp som medlem i Mosjøen klatreklubb uten at medlemskontingent er betalt. Medlemskap i Mosjøen klatreklubb er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

 

§4.  Medlemskontingent og avgifter

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Andre avgifter/ egenandeler kan kreves for deltakelse i klubbens aktivitetstilbud.

 

§5.  Stemmerett

For å ha stemmerett må man være fylt 15 ar, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. Mosjøen  klatreklubb paragraf §2 og §3. Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett. Medlem som skylder kontingent for mer enn et år kan av styret strykes som medlem i klubben. Hvis medlemmet, ved forfall skylder 2 års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra klubbens medlemsregister.

 

§6.  Årsmøtet

Klubbens øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år, tidligst 10 måneder og senest 14 måneder etter foregående årsmøte. Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene gjennom kunngjøring på Mosjøen klatreklubbs sin hjemmeside/Facebookside eller ved kunngjøring i lokalpressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sent til styret senest 2 uker før årsmøtet. Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eller evt. vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse. På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på utstedt saksliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av sakslisten.

Styret er på valg hvert andre år. Leder og kasserer skal ikke være på valg samme år.

 

§7.  Ledelse av årsmøte

Årsmøtet ledes av valgt ordstyrer. Ordstyreren behøver ikke være et medlem av klubben.

§8.  Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkalling og saksliste.
 3. Velge ordstyrer, referent, samt to personer som skal underskrive protokollen .
 4. Behandle klubbens årsmelding
 5. Behandle klubbens regnskap.
 6. Behandle innkomne forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Vedta klubbens budsjett.
 9. Foreta følgende valg: Leder, kasserer, styremedlemmer,oppad begrenset til 5 personer og 2 varamedlemmer. Sørge for at vervet sikkerhetsansvarlig er ivaretatt
 10. Fastsette en valgkomite for neste årsmøte

 

Ved valgene skal det forsøkes velges representanter/kandidater fra begge kjønn. Målsettning er at sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen i klubben.

 

§9 Stemmegivning på årsmøtet

Et vedtak skal, for å være alminnelig godkjent være truffet av alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Hvis skriftlig valg, så telles ikke stemmesedler som er blanke.

 

 §1 0  Ekstraordinært årsmøte i klubben

Ekstraordinært årsmøte i klubben innkalles av klubbens styre med minst 14 dagers varsel etter vedtak på årsmøtet, etter vedtak i styret i klubben eller når minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Ekstraordinært årsmøte skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet.

 

§11 Klubbens styre

Klubben ledes og forpliktes av styret, som er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:

 1. Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser.
 2. Forestå klubbens administrasjon og føre nødvendig kontroll med klubbens økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
 3. Oppnevne etter behov komiteer / utvalg / personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat / instruks for disse.
 4. Representere klubben utad. Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de angitte stemmene

 

 

§12 Oppløsning

Oppløsning av klubben kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. I tilfelle oppløsning eller annet opphør av klubben tilfaller klubbens eiendeler formål godkjent av Idrettsrådet i Vefsn Kommune.

§13 Tvist
Dersom det oppstår tvist eller annen uenighet der vedtektene/statuttene til Mosjøen klatreklubb ikke er fyllestgjørende, gjelder Norges Idrettsforbunds (NIF) lover og bestemmelser. Leder i Mosjøen klatreklubb skal i så tilfelle skriftlig søke råd av Norges Klatreforbund.